ΔΟΜΗ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ά ΕΞΑΜΗΝΟΥ


Οικοσυστήματα και Θαλάσσιες Προστατευόμενες περιοχές
Αρχές θαλάσσιας Οικολογίας

Tι είναι οικολογία, πως την προσεγγίζουμε, πως η κατανόηση της βοηθάει στην ανάπτυξη, πρόβλεψη και διαχείριση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Εξελικτικό υπόβαθρο της Οικολογίας.

Ορισμός προστατευόμενων περιοχών.

Κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών και αρχές διατήρησης τους.

Ρόλος των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών στη διατήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και τη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων.

Ενίσχυση του ενδιαφέροντος και της ευαισθητοποίησης για τη διατήρηση των θαλάσσιων πόρων.
Έναρξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
Βιοποικιλότητα και Απειλούμενα είδη
Βιοποικιλότητα

Oρισμός, διατήρηση, χαρτογράφηση, ανθρώπινες παρεμβάσεις, σημασία.

Εξαφάνιση των ειδών.

Πληθυσμοί, άτομα και γενετική ποικιλότητα.

Απώλεια και υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων

Εισαγωγή ξενικών ειδών.

Διαδοχικές εξαφανίσεις.

Ρόλος των απειλούμενων ειδών στο τοπικό οικοσύστημα

Δραστηριοποίηση για την προστασία απειλούμενων ειδών.

ΣΥΝΟΛΟ Ά ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Κλιματική Αλλαγή και Υδατικοί Πόροι
Τι είναι και πως παρατηρείται. Πως επηρεάζει τις υδρομετεωρολογικές συνθήκες στην ατμόσφαιρα, υδρόσφαιρα και γεώσφαιρα. Άνοδος θερμοκρασίας και μέσης στάθμης θάλασσας.

Πως επηρεάζονται οι παράκτιες ζώνες Το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Μεταβολές στα κατακρημνίσματα. Επιπτώσεις λόγω ακραίων φαινομένων, φυσικών καταστροφών (καταιγίδες, πλημμύρες, χαλαζόπτωση, ξηρασία).

Τα κλιματικά μοντέλα. Παραδείγματα από περιπτώσεις μελέτης του IPCC (Inter Governmental Panel of Climate Change). Περιπτώσεις από τον ελληνικό χώρο.

Ο ρόλος του κλίματος στη διαθεσιμότητα και ζήτηση των υδατικών πόρων. Παράμετροι υπολογισμού του υδατικού ισοζυγίου (Διαχείριση Ποσότητας): Κατακρημνίσματα, Εξατμισοδιαπνοή, Εδαφική Υγρασία, Επιφανειακή και Υπόγεια Απορροή, Αστικές, Γεωργικές, Βιομηχανικές και Περιβαλλοντικές Ανάγκες. Μηνιαίο Μοντέλο Προσδιορισμού Υδατικού Ισοζυγίου.

Εξελιγμένα λογισμικά εργαλεία διαχείρισης και ανάλυσης υδρολογικής πληροφορίας. Περιπτώσεις μελέτης από τον ελληνικό χώρο.

Μέθοδοι παρακολούθησης και προσομοίωσης των ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων (Διαχείριση Ποιότητας). Αναγκαιότητα, συχνότητα και κατηγορίες τηλεμετρικής παρακολούθησης. Δημιουργία χρονοσειρών δεδομένων.

Εφαρμογές μοντέλων χωρικής και χρονικής προσομοίωσης. Η χρήση των GIS και της τηλεπισκόπισης.

Η Αειφορική Διαχείριση των Υδατικών Πόρων υπό το πρίσμα της Κλιματικής Αλλαγής. Το πολυπαραμετρικό πρόβλημα της εξασφάλισης επαρκούς ποσότητας και ποιότητας υδατικών πόρων για τις όλες τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες και την οικολογική διατήρηση.

Ο ρόλος των κοινωνικών φορέων και της συμμετοχικής διαχείρισης στην αειφορική διαχείριση των υδατικών πόρων. Βιοκλιματικές κατασκευές.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΄Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ


Βασικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές Γονιδιωματικής
Αρχές εφαρμογής και μοριακές τεχνικές για τη δημιουργία γενετικών βάσεων δεδομένων υδρόβιων οργανισμών

Tι είναι οικολογία, πως την προσεγγίζουμε, πως η κατανόηση της βοηθάει στην ανάπτυξη, πρόβλεψη και διαχείριση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Οι μοριακές τεχνικές θα εισάγονται προοδευτικά από το DNA στο RNA έως την έκφραση πρωτεϊνών. Σημαντικές αναφορές στις αρχές βιολογίας, χημείας, μηχανικής και υπολογιστικής θα δράσουν συν επικουρικά

Οι διαλέξεις θα περιλαμβάνουν:

Τεχνικές για αλληλουχίες νέας γενιάς (NGS)

Μέθοδοι ανάλυσης γονιδιωμάτων

Χαρακτηρισμός λειτουργικών γονιδίων

Γονιδιακή έκφραση

Συγκριτική γονιδιωματική

Πληθυσμιακή γονιδιωματική

Φυλογονιδιωματική.
Υγιεινή Υδατικών Πόρων
Έλεγχος ασθενειών υδρόβιων οργανισμών - επιδημιολογία (μεταδιδόμενων και μη μεταδιδόμενων ασθενειών). Σχέση με τη δημόσια υγεία.

Κλασικές και σύγχρονες τεχνικές για την ανίχνευση, προσδιορισμό και ποσοτικοποίηση των μικροοργανισμών.

Ποσοτικοποίηση και προσδιορισμός οικοτοξικολογικών φαινομένων.

Θαλάσσια φίκοι ως βιοδείκτες παράκτιων οικοσυστημάτων.

Ενώσεις επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία. Σύνθεσή τους και επίδραση στον άνθρωπο. Αξιολόγηση της τοξικότητας και κινητικότητάς τους στον αέρα και στο νερό.

Οφέλη της βιολογικής εκτροφής για τους εκτρεφόμενους οργανισμούς και τον άνθρωπο.

Διατροφικές ασθένειες ψαριών Εφαρμογή βασικών τρόπων ανίχνευσης - ταυτοποίησης παθογόνων σε υδρόβιους οργανισμούς

Επιδημιολογία περιβάλλοντος. Μικροοργανισμοί ανθρωπογενούς προέλευσης σε θαλάσσια οικοσυστήματα.
Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
ΣΥΝΟΛΟ ΄Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ


ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος

ΓΚΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος

ΒΕΡΙΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος

ΔΟΜΕΝΙΚΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ε.ΔΙ.Π

  Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος



ΔΡΙΤΣΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Ε.ΔΙ.Π

  Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος



ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος



ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΜΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος



ΜΑΤΣΙΩΡΗ ΣΤΕΡΙΑΝΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

  Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος



ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος



ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος



ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος



ΣΚΟΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος



ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

  Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος



ΨΙΛΟΒΙΚΟΣ ΑΡΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος