ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2022-2023

Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος", με ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 15/06/2022 έως 11/09/2022.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του προγράμματος να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την υιοθέτηση βέλτιστων λύσεων και εφαρμογών στις νέες τεχνολογίες, στα συστήματα προστασίας και στη διαχείριση του υδάτινου περιβάλλοντος.

Λόγω της διαφαινόμενης υποβάθμισης του περιβάλλοντος, της απώλειας βιοποικιλότητας και των μεμονωμένων ειδών και της ευαισθητοποίησης που απαιτείται, υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για εξειδικευμένο προσωπικό στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Οι απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα να απαντούν σε αιτήματα πρόβλεψης των επιπτώσεων των δράσεων του ανθρώπου στο περιβάλλον και εν τέλει να αναπτύσσουν μεθόδους παρακολούθησης, διαχείρισης, αποκατάστασης και προστασίας των φυσικών συστημάτων. Το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης για τη διαχείριση των φυσικών οικοσυστημάτων στους μεταπτυχιακούς φοιτητές των Γεωπονικών, Βιολογικών, Περιβαλλοντικών και άλλων Επιστημών. Αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα περιβάλλοντος.

Η διάρκεια των σπουδών στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι ένα πλήρες ημερολογιακό έτος. Τα μαθήματα είναι απογευματινά και η διεξαγωγή τους θα διαμορφωθεί με βάση την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων και Σχολών Γεωπονικών, Πολυτεχνικών, Περιβαλλοντικών, Θετικών και Οικονομικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Κόστος διδάκτρων: 2.000,00 ευρώ.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ως κριτήρια επιλογής ορίζονται τα παρακάτω:

Ο μέσος όρος σχετικών προπτυχιακών μαθημάτων (μέγιστος αριθμός μορίων 30) Ο γενικός βαθμός διπλώματος / πτυχίου (μέγιστος αριθμός μορίων 20) Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (μέγιστος αριθμός μορίων 10) Πτυχιακή εργασία (μέγιστος αριθμός μορίων 6) Επαγγελματική εμπειρία (μέγιστος αριθμός μορίων 4) Η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα (μέγιστος αριθμός μορίων 6) Η γνώση χειρισμού Η/Υ (μέγιστος αριθμός μορίων 4) Συνέντευξη (μέγιστος αριθμός μορίων 20). Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί σε εγκαίρως καθορισμένη ημερομηνία. Η εισαγωγή θα γίνει με σειρά κατάταξης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Αίτηση (επισυνάπτεται)

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Πιστοποιητικό γέννησης

Πιστοποιητικό ΑΜΚΑ

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Φωτοαντίγραφο πτυχίου

Φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας

Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ (για Ιδρύματα της αλλοδαπής)

Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (όπως ορίζεται από το ΑΣΕΠ) ή της ελληνικής γλώσσας (για αλλοδαπούς). Για τους υποψηφίους που δεν διαθέτουν αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας, η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα διαπιστώσει την επάρκειά τους με γραπτή εξέταση, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε εγκαίρως καθορισμένη ημερομηνία σε όλους τους αποδέκτες αναλόγως του επιδημικού φορτίου το φθινόπωρο

Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού Η/Υ

Δύο πρωτότυπες συστατικές επιστολές (σε σφραγισμένο φάκελο)

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, η οποία πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου, ότι τα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων που έχουν κατατεθεί είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων.

Επίσης, εφ’ όσον υπάρχουν, κατατίθενται:

Βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, ερευνητικά, ευρωπαϊκά ή εκπαιδευτικά προγράμματα

Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε ελληνικά ή ξένα περιοδικά ή πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων της Ελλάδας και του εξωτερικού

Φωτοαντίγραφο δεύτερου πτυχίου Τμήματος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.

Φωτοαντίγραφο δεύτερου Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

και κάθε άλλο στοιχείο που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων αποστέλλονται ηλεκτρονικά (e-mail: pmsdiae@uth.gr), ενώ τα σχετικά δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή κατατίθενται αυτοπροσώπως σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση: Π.Μ.Σ. "ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ", ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΟΔΟΣ ΦΥΤΟΚΟΥ, Τ.Κ. 384 46, ΒΟΛΟΣ (υπ' όψιν κ. Αλεξάνδρας Πετρωτού, τηλ. 24210 93058).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλείτε τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., τις εργάσιμες ημέρες από τις 10.00' π.μ. έως τις 13.00' μ.μ.. Πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. υπάρχουν στις ιστοσελίδες www.smae.diae.uth.gr και http://pms.diae.uth.gr/.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. Καθηγητής Αθανάσιος Εξαδάκτυλος


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΤο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος με τίτλο ̈Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος ̈ διοργανώνει πενθήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Hands on biostatistical workshop» με προσκεκλημένο ομιλητή τον Καθηγητή, κ. Ανδρόνικο Μαυρομούστακο (University of Arkansas, Agri Stat Lab).

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί από τη Δευτέρα 23 έως και την Παρασκευή 27 Μαΐου (13.00- 17.00) στο Αμφιθέατρο Ιχθυολογίας στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών στο Φυτόκο και θα παρουσιαστούν μέθοδοι στατιστικής ανάλυσης και τεχνικές πειραματικού σχεδιασμού και ανάλυσης δεδομένων στις Γεωπονικές, Περιβαλλοντικές και Βιολογικές Επιστήμες.

Η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι ΔΩΡΕΑΝ. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 40

Για πληροφορίες /δηλώσεις συμμετοχής στο Σεμινάριο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του ΠΜΣ (τηλ.:2421093058, email: pmsdiae@uth.gr ).

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Αθ. Εξαδάκτυλος Καθηγητής Τμήματος ΓΙΥΠ